חוקי הפורום

קריסה של שרת אפאצ'י


 • תכנות

  הבעיה התחילה כשהיה הודעה באתר שאין תקשורת עם המסד נתונים. אתחלתי את השרת (ubuntu 18.04) והיה בעיה התעודת SSL. ניסיתי להריץ שוב את ה-certbot והוא זיהה שיש תעודת מותקנת ולא הצליח לרענן או להחליף אותה.

  כשאני מנסה לבטל את השרת אפאצ'י הוא נותןOK אבל כשאני מנסה להפעיל מחדש או לרסטרט הוא נותן את השגיאה

  Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
  See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
  

  בבקשת סטטוס השגיאה היא

  ● apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
        └─apache2-systemd.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-05-17 06:44:10 UTC; 14min ago
   Process: 14682 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
  
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain na
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: no listening sockets available, shutting down
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: AH00015: Unable to open logs
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: Action 'start' failed.
  May 17 06:44:10 name apachectl[14682]: The Apache error log may have more information.
  May 17 06:44:10 name systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
  May 17 06:44:10 name systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
  May 17 06:44:10 name systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
  

  אין שרת אינטרנט נוסף שמאזין על הפורט.

  התוצאות של הפקודות דלהלן הם:

  root@name:~# netstat -plant | grep 80
  tcp    0   0 0.0.0.0:7080      0.0.0.0:*        LISTEN   955/openlitespeed (
  tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   955/openlitespeed (
  tcp    0   0 0.0.0.0:8088      0.0.0.0:*        LISTEN   955/openlitespeed (
  tcp    0   0 82.196.0.150:22     222.186.180.8:21688   ESTABLISHED 14054/sshd: [accept
  root@name:~# journalctl -u httpd.service
  -- Logs begin at Sun 2020-03-22 09:09:40 UTC, end at Sun 2020-05-17 06:41:12 UTC. --
  -- No entries --
  
  

  תודה מראש • @chagold אמר בקריסה של שרת אפאצ'י:

  אין שרת אינטרנט נוסף שמאזין על הפורט.

  יש: openlitespeed

  נסה לכבות אותו, משהו כזה:

  sudo systemctl stop openlitespeed 
  

 • תכנות

  פוסט זה נמחק!

התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!