חוקי הפורום

קודי VBA לאקסס שמחזירים מידע על המערכת, קיים? • כגון גירסת מע' ההפעלה, דגם המחשב וכו'.

  א"כ אשמח שביאו לכאן, תודה! • זה דוגמא שמצאתי בחיפוש גוגל למציאת גירסת מערכת הפעלה

  Public Function GetOSName()
    On Error GoTo Fejl
    Dim ObjWMIservice As Object, ColItems As Object, ObjItem As Object
    
    Set ObjWMIservice = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
    Set ColItems = ObjWMIservice.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem", , 48)
    For Each ObjItem In ColItems
      GetOSName = ObjItem.Name
    Next
    
    GetOSName = Left(GetOSName, InStr(GetOSName, "|") - 1)
    GetOSName = Trim(Mid(GetOSName, InStr(15, GetOSName, " "), 4))
    Select Case GetOSName
      Case 10: GetOSName = 10
      Case 8.1: GetOSName = 8
      Case 7.1, 7: GetOSName = 7
      Case Else: GetOSName = 5
    End Select
    Set ObjItem = Nothing
    Set ColItems = Nothing
    Set ObjWMIservice = Nothing
  ExitHer:
    Exit Function
  Fejl:
    MsgBox Err.Description, , ""
    Resume ExitHer
  End Function
  

  אבל יש לי עוד הרבה וזה שמור באיזה פרוייקט שלי,
  תפרט איזה נתונים אתה צריך לקבל, אולי השתמשתי בזה. • Sub GetWindowsVersion()
    Dim SysReport As String
   
  'Check Windows version.
  'based on: http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_xp-access/VBA-to-find-windows-version/1a1e72f5-0b4a-4c6a-ba4c-a6964f4ee4cc
    Dim objWMIService As Variant
    Dim colOperatingSystems As Variant
    Dim objOperatingSystem As Variant
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & ".\root\cimv2")
    Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
    For Each objOperatingSystem In colOperatingSystems
      SysReport = SysReport & "The operating system on this computer is " & _
        objOperatingSystem.Caption & " (" & objOperatingSystem.Version & ")"
    Next
    
  'Determine if operating system is 32-bit or 64-bit
  '-------------------------------------------------
  'Modified from code provided at:
  ' http://www.vb-helper.com/howto_get_os_name.html
    Dim proc_query As String
    Dim proc_results As Object
    Dim info As Object
    Dim IsWin32OrWin64 As String
    
    proc_query = "SELECT * FROM Win32_Processor"
    Set proc_results = GetObject("Winmgmts:").ExecQuery(proc_query)
    For Each info In proc_results
      IsWin32OrWin64 = info.AddressWidth & "-bit"
    Next info
    SysReport = SysReport & " " & IsWin32OrWin64 & "."
    
  Debug.Print SysReport
  End Sub
  
  

  תוצאה:

  The operating system on this computer is þþMicrosoft Windows 10 Pro (10.0.18363) 64-bit.
  


 • Sub Main()
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts://./root/cimv2")
  
  Set ColItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_BIOS where PrimaryBIOS = true", , 48)
  
  For Each ObjItem In ColItems
    strMsg = strMsg _
        & "  BIOS Name    : " & ObjItem.Name & vbCrLf _
        & "  Version     : " & ObjItem.Version & vbCrLf _
        & "  Manufacturer  : " & ObjItem.Manufacturer & vbCrLf _
        & "  Serial Number  : " & ObjItem.SerialNumber & vbCrLf _
        & "  SMBIOS Version : " & ObjItem.SMBIOSBIOSVersion & vbCrLf
  Next
  
  Debug.Print strMsg
  End Sub
  
    BIOS Name    : Phoenix BIOS SC-T v2.1
    Version     : LENOVO - 2400
    Manufacturer  : LENOVO
    Serial Number  : R9022X21
    SMBIOS Version : GNET92WW (2.40 )
  

  מקור
  https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1105123


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!