מילוי תאריך רץ בטופס מאקרו לטבלה • כפי שרואים בתמונה
  0_1538565809506_8c375c4a-448e-4ada-955b-075eca936ef4-image.png

  מה הפקודה המתאימה, שלפי המס' צקים שרשום, הוא ימשיך למלא בשורות הנוספות, כחודשים עוקבים, את התאריך הבא, והסכום שצויין בטופס

  וכן צריך משהו נוסף, שאם אני מוסיף עוד, שימלא בתאים הריקים הבאים, ולא על חשבון התאים הקיימים, כלומר שיוסיף שורות חדשות

  אשמח לכל עזרה וייעוץ, או למילים מתאימות לחיפוש גוגל • אשמח לפחות למילים מתאימות לחיפוש גוגל • עקב שאני רוצה לתרום לפורום בדרכים שאני יכול
  אני מביא את התשובה שקיבלתי בפורום אחר

  
  
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
  
  Dim ws As Worksheet, LRow as Long, i as Integer
  Set ws = Worksheets("sheets")
  
  LRow = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
  
  ws.Range("A" & LRow) = Me.TextBox2
  ws.Range(ws.Cells(LRow, 2), ws.Cells(LRow + Me.TextBox1, 2)) = Me.TextBox3
  
  For i = (LRow + 1) To (LRow + Me.TextBox1 - 1)
    ws.Range("A" & i ) = DateAdd("m", 1, ws.Range("A" & i -1))
  Next i
  
  Unload Me
  
  End Sub
  

  אם מישהו יצטרך...


 

בא תתחבר לדף היומי!