חוקי הפורום

 • אני מעוניין להתקין פונט (במקרה שהוא לא קיים) ואני מקבל שגיאה של Access is denied (נחסמה גישה).

  האם יש דרך לפנות לAPI במחשב עם הרשאות מנהל?

  או שאולי הדרך הטובה לכתוב את זה ל batch ולהריץ אותו כמנהל? (לזה מצאתי API עם אפשרות של "RunAs").
  @clickone


 • @yits אמר באקסס VBA עם הרשאות מנהל?:

  או שאולי הדרך הטובה לכתוב את זה ל batch ולהריץ אותו כמנהל? (לזה מצאתי API עם אפשרות של "RunAs").

  זה היותר נורמלי...
  או שתעשה תוכנת התקנה לתוכנה שלך


 • @clickone
  לאחר מאמצים מרובים נמצא הפתרון והכל ב VBA

  0_1518658389338_Barcode.rar

  Option Compare Database
  
  Public Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
  Const SW_SHOWNORMAL = 1
  Const SW_SHOWHIDE = 0
  
  'בדיקת קבצים
  'fileExists(Environ("SystemRoot") & "\fonts","ean-13")
  Function fileExists(s_directory As String, s_fileName As String) As Boolean
  
   Dim obj_fso As Object, obj_dir As Object, obj_file As Object
   Dim ret As Boolean
    Set obj_fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set obj_dir = obj_fso.GetFolder(s_directory)
    ret = False
    For Each obj_file In obj_dir.Files
     If obj_fso.fileExists(s_directory & "\" & s_fileName) = True Then
      ret = True
      Exit For
     End If
    Next
  
    Set obj_fso = Nothing
    Set obj_dir = Nothing
    fileExists = ret
  
   End Function
  'הרצה של שורת הפקודה
  'AddFont "ean-13.ttf", CurrentProject.Path
  Function AddFont(sFontName As String, sSourceFolder As String)
  Dim sSystemFontFolder As String
  Dim cmdCopy As String, cmdAddReg As String, cmdPause As String, command As String
  Dim sRegFullKey As String
  
  sSystemFontFolder = """" & Environ("SystemRoot") & "\FONTS\" & """"
  
  cmdCopy = "/c copy"
  cmdCopy = cmdCopy & " " & """" & sSourceFolder & "\" & sFontName & """"
  cmdCopy = cmdCopy & " " & sSystemFontFolder
  sRegFullKey = " """ & "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" & """"
  cmdAddReg = "reg add" & sRegFullKey
  cmdAddReg = cmdAddReg & " /v " & """" & Left$(sFontName, Len(sFontName) - 4) & " (TrueType)" & """"
  cmdAddReg = cmdAddReg & " /t REG_SZ"
  cmdAddReg = cmdAddReg & " /d " & sFontName & " /f"
  cmdPause = " & pause"
  command = cmdCopy & " & " & cmdAddReg & cmdPause
  
    ShellExecute 0, "runas", "cmd", command, "C:\", SW_SHOWHIDE
  End Function
  
  
  

 • @yits יגעת ומצאת תאמין.

בא תתחבר לדף היומי!